Akseptansetest – elektronisk tinglysing

 

Oppdraget

Vi har denne våren hatt ansvar for akseptansetest av en løsning for elektronisk etablering og sletting av pant hos løsøreregisteret. Kunden vår er en aktør innen bank/finanssektoren, som ønsket en mer strømlinjeformet prosess for håndtering av lånsaksebehandling mot privatmarkedet.

Analyse

Kunden hadde ikke laget en kravspesifikasjon, så utfordringen ble å jobbe med det materialet vi hadde tilgjengelig. Vi definerte selv opp noen kriterier/krav å jobbe mot. For oss startet derfor oppdraget med en analyse av leverandørens løsningsspesifikasjon. Den ble sentral ved utarbeidelse av, teststrategi, risikomatrise, testplan, og testskript.  

Planlegging

Testplan ble utformet med estimater for tidsbruk, ressursbruk, kriterier for oppstart og avbrudd av test, samt akseptansekriterier for selv testen. Testskriptene ble designet med utgangspunkt i risikomatrisen. I tillegg forelå det testscenarier fra løsøreregisteret som ble spesifisert med data for den aktuelle kunden.  

Gjennomføring

Alle testskriptene ble kjørt manuelt. Kunden hadde et visst antall testkunder med anonymiserte persondata som vi kunne bruke i test. Disse ble brukt i testgjennomføringen, og til å generere nødvendig testdata for etablering, og sletting av pant hos løsøreregisteret.

Løsningen for elektronisk tinglysing var utviklet som en separat komponent med grensesnitt mot systemer for lånesaksbehandling, elektronisk signering, reskontro, og Altinn/Brønnøysundregistrene. Det ble under test lagt stor vekt på å verifisere at verdikjedene hang sammen, og at alle integrasjonene fungerte som forventet.

Testperioden ble noe lenger enn forutsatt, men tidsbruk til testgjennomføring var på linje med det som var forespeilet kunden på forhånd. Forlengelse av testperioden skyldtes i all hovedsak problemer knyttet til testmiljø.

Resultat

Det var generelt en lav feilrate gjennom testprosessen, men det ble avdekket at et krav fra løsøreregisteret ikke var implementert i løsningen. I tillegg ble det ved kjøring av negative tester oppdaget et avvik i forhold til verdikjedene. Begge disse forholdene ble utbedret av leverandør, og det ble foretatt retest av de berørte komponentene samt regresjonstest av berørte områder. Dersom disse avvikene hadde forblitt uoppdaget, så ville det ene av dem hatt stor innvirkning på bruken av løsningen.

Kundenytte

Vi har bidratt til å gi kunden en større trygghet for sitt produkt, ved at løsningen som settes i produksjon har vært gjenstand for en profesjonell kvalitetssikring. I tillegg har det blitt avdekket avvik som det ville vært lite ønskelig å gå i produksjon med. Og sist, men ikke minst så har vårt bidrag gjort at kunden har kunnet konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, fremfor å trekke ut ressurser fra egen organisasjon til test.

Nytte for oss

Vi fikk gjennom test av løsningen utvidet fagkunnskap om etablering av lån, og prosessen med etablering og sletting av pant. Ved å jobbe uten en klar kravspesifikasjon fra kunden, så fikk vi også mer erfaring i å basere test på de kilder som måtte være tilgjengelige. I dette tilfellet var leverandøren sin løsningsspesifikasjon den viktigste sånn sett.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather