Smaker vår egen medisin

Quality-Audit

Vi testere er kjent for og lever av å finne feil og mangler på arbeidet som andre gjør. Etter mange års virke er det på tide med et kritisk tilbakeblikk og selvransakelse med hensyn til testfagets renomme sett fra forretningssiden og deres oppfatning av vårt bidrag til programvarekvalitet. Jeg opplevde at deler av årets EuroSTAR konferanse gjorde nettopp det – «Å validere vårt eget arbeid om det er i overenstemmelse med tiltenkt hensikt».

Alle bransjene som vil overleve må ta høyde for fornyelse og innovasjon. Programvaretesting som har blitt reist som en egen profesjon er ingen unntak. Gjennom årene har det blitt utgitt utallige fagbøker og tidsskrifter på denne fagdisiplinen basert på både forskning og praktiske erfaring. Tilsvarende som mange andre fagdisipliner har testmetodikk etter min mening etablert seg og begynt å bli en uoversiktlig jungel bestående av alt fra prinsipper, prosesser, teknikker til verktøy. Det skyldes nok en naturlig utvikling av et fagfelt som blir moden. Derfor er det veldig beleilig at EuroSTAR 2013 kom som en revisjon av hva vi faktisk har oppnådd testdisiplin og stake ut kursen for fremtiden.

Jeg koste meg på disse konferansedagene og prøver i dette innlegget å oppsummere de essensielle fra de foredragene jeg var på under konferansen. Det er ikke meningen å gjengi i detalj foredragene men heller trekke frem de viktigste budskapene (in my humble opinion) med henvisning til kilder for videre lesing.

Keynote av Keith Klain åpnet friskt med å reflektere over hvordan forretningssiden basert på en undersøkelse oppfattet testorganisasjon. Det er nedslående å høre at testere verken er spesielt høyt verdsatt og har bidratt stort til verdiøkning for forretningssiden. Martin Pol har også i sitt innlegg tatt ordet for at testing er blitt oppfattet som en fordyrende megler mellom forretningssiden og prosjekt; som en fanatiker på  prosessforbedring og -måling og sist og ikke minst en som klager på alt.

Enkelte påfølgende foredrag prøvde derfor å adressere denne utfordringen og komme med konkrete forslag til hva som må gjøres og endres. Jeg forsøkte å gruppere disse inntrykkene i følgende fire budskaper.

Budskap #1 – Forenkle testdokumentasjoner

Det gjelder spesielt teststrategi og testplaner. Remi Hansen, Gerloft Hoesktra og Johan Jonasson har alle argumentert for at det er sløseri og liten nytteverdi med mange siders teststrategi og testplaner når den tiltenkte målgruppen ikke finner den nyttig og operativ. Det anbefales å utarbeide disse dokumentene i tett samhandling med alle interessentene, i tråd med forventningene og forkortes ned til noen få sider gjerne med en visuell fremstilling.  Jonasson har en fin modell for utarbeidelse av teststrategi og testplan hvor den knytter sammen produktet, informasjonsbehov, måledata og helt ned til test typer og tester.

Jeg har selv i tidligere jobber vært hovedarkitekten bak mange omfattende store (i antall sider) styringsdokumenter. Det kan blant annet nevnes kvalitetssystem, prosess for systemutvikling, teststrategier, osv. I etterpåklokskapens lys har jeg ingen problem med å se at det å skrive disse dokumentene var et mål i seg selv. I stedet for at dokumentene skulle hjelpe organisasjonen til å jobbe effektivt og optimalt er de kun et gjenstand for toppledelse og eksterne revisorer mtp ISO sertifisering og SOX ITGC compliance eller for selgere som forsøker å imponere potensielle kunder. Det verste av alt var at jeg var gissel midt opp i alt dette kaoset. Jeg er derfor ingen problemer med å være enig med dette budskapet.

Budskap #2 – Lage en pragmatisk testprosess

Det vil bli betraktet som en fiasko ved å ha en definert testprosess uten at folk som bruker den forstår rasjonale i den og har ingen anelse om hvordan den kan bidra til å gi kvantitativ forbedring av kvalitet sett fra forretningssiden. Alle de foredragene jeg var på var samstemte på en samme oppfordring – Det er viktigere med kommunikasjon, samspill og raske tilbakemeldinger mellom de som tester og omverden enn selve testprosessen. Denne tankegangen er ikke ukjent andre fagkretser som Agile og Lean. Sylvia Verschueren har til og med gjort et dristig forsøk på å kvitte seg med testleder og delegere i stedet dens oppgaver til prosjektdeltagere. Paul Gerrard har understrekket hensikten med testing er til enhver til å kunne gi et mål på graden av oppnåelse mht. forretningsmessige mål under hele prosjektet. Testing skal ikke lenger være en sikkerhetsnett for utviklere og at alle må bli involvert og jobbe sammen og bygge kvalitet i arbeidet og løsningen. Martin Pol talte varmt om Craftmanship Testing hvor det legger vekt på de gamle iboende verdiene fra håndverkere som lidenskap, motivasjon og spissferdigheter.

Disse har etter min mening vist en innovativ trend, nye tanker og et klart brudd i forhold til å låse seg fast til stramme og rigide standard testprosesser og roller. Vi må kunne være tøffe og troverdige nok til å kunne stå inne for hva som er det minimum som trengs for å oppnå de kvalitetsmålene i stedet å bygge opp et stort luftslott av prosesser og dokumenter.

Budskap #3 – Skaffe deg forretningsforståelse

Martin Pol snakket om hvordan testfaget vil være i fremtiden. Jeg liker veldig godt et bilde fra hans innlegg som viser en tester som en streng og kompromissløs politimann som skal håndheve fastsatte regler. Han forsøkte deretter å formidle en foretrukket tester som en avrundet, sympatisk og forståelsesfull person. Det er i følge Pol å være begge delene.  Keith Klain mente også at det ikke er tilstrekkelig at testere rapporterer feil men de må kunne fortelle hvilke forretningsmessige konsekvenser disse feilene i form av de parameter som forretningsfolk kan kjenne ordentlig smerte på. Både Klain og Paul Gerrard påsto også at testing er ingen serie av sjekkpunkter men er en sosialpsykologisk reise i felleskap med forretningssiden for å skape et godt produkt. Det kreves derfor en god porsjon av innsikt i forretningsdomene og helt andre egenskaper hos en tester som tilpasningsdyktighet og endringsvillighet

Dette budskapet kan anses som triviell og være helt i tråd med sunn fornuft for oss testere. Likevel synes jeg at det er viktig å ha en påminnelse på denne grunnleggende forutsetningen for å kunn lykkes i vårt arbeid. Det er nok den kombinasjonen mellom kunnskap om produktet, risiko,  forretningsdomene og potensielle konsekvenser er ekstremt viktig hos en tester. Vi skal holde en Meetup – Testpub 12.des med tema risikobasert testing som vil ha nære koblinger til dette budskapet.

Budskap #4 – Vær nysgjerrig og skeptiske

På slike konferanser blir man ofte eksponert for en stor dose av dristige påstander, nye ideer og modeller.  Jeg synes at det er en fin balanse å legge inn i mellom enkelte foredrag som retter søkelyset på etablerte sannheter eller maner oss testere til å være både spørrende og kritiske. Laurent Bossavit  åpnet konferansen med å gå til direkte angrep på etablerte modeller og statistikker hvor forskningsbelegg eller volumet på eksperimenter har vært begrenset og utilstrekkelig. Man tenderer til å trekke raske konklusjoner ut ifra hva man ønsker å fremstille saken. Fiona Charles viste konkrete tips og triks på hvordan man kan spørre seg frem til fakta samt å kombinere med sine egne vurderinger og dømmekraft for å bestemme hva du skal gjøre ved neste korsvei. Alexandra Casapu har i sitt innlegg (som for øvrig ble utnevnt til konferansens beste) pekt på viktighet av kommunikasjon og fallgruver som er forårsaket av de ubevisste ukjente.

Igjen ville dette budskapet falle veldig naturlig for noen av oss – det å kunne/tørre spørre, grave og bore eller å stille seg skeptisk til påstander uten velfundert vitenskapelige beviser. Likevel er det ikke like enkelt for alle som kanskje sliter med frykten for å bli stemplet som noe annet enn hva man ville ha fremstått som. Dette er en avgjørende barriere som en tester må kunne overkomme.

Konklusjon

Årets EuroSTAR har på en måte gitt oss mulighet for å ha en fot i bakken og gjort oss bedre bevisste på vår egen verdi på den reisen som har hatt utrolig rask utvikling. Jeg synes totalt sett at konferansen har gitt masse inntrykk og ettertanke for vår eksistens og den egentlige grunnen til at testingen er til. Jeg håper at den bidrar til å stimulere oss til nye og innovative måter å levere våre tjenester på til det beste for kunder – noe vi kan glede oss til EuroSTAR 2014 i Dublin med tema: Diversity, Innovation and Leadership.

Årets EuroSTAR bidrar ikke med noe revolusjonerende nytt. Mye av tanken bak disse budskapene har allerede blitt nevnt i en eller annen sammenheng i andre fagdisipliner. Likevel synes jeg at det er nyttig å smake vår egen medisin ved å stille vårt arbeid som SUT – System Under Test 🙂

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather